• Viện quản trị và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
  • Khoa CNTT - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trung tâm CNTT - Đại học Giao thông vận tải
  • Công ty Trí Nam
  • Trung tâm nghiên cứu KH & ƯD Viettel
  • Trung tâm đào tạo ARM quốc tế (cấp chứng chỉ về ARM) – TP. HCM