3 object(s)

Lịch bảo vệ thực tập cơ sở:

(Dự kiến 30/12/2019)

 

1. Thời gian đăng ký đề tài và giáo viên hướng dẫn:

- Các nhóm chọn đề tài trong Danh sách hoặc liên hệ, trao đổi trước với cán bộ hướng dẫn nếu tự đề xuất đề tài.

+ Mỗi nhóm <= 3 thành viên; nếu nhiều hơn, cần liên hệ với giáo viên hướng dẫn và thầy phụ trách

+ Mỗi thầy/cô không quá 7 nhóm.

- Lớp trưởng nộp cho thầy Phạm Văn Hưởng (huongpv@gmail.com) trước ngày 15/11/2019.

 

2. Thời hạn và yêu cầu nộp đề cương

- Các nhóm cần liên hệ với thầy/cô hướng dẫn để xây dựng đề cương theo mẫu (trong ...)

- Nộp qua mail cho thầy/cô hướng dẫn và CC vào kma.it.ttcs@gmail.com

- Thời hạn: trước ngày 18/11/2019

 

3. Triển khai

- Từ 18/11/2019 đến 25/12/2019

- Làm việc và báo cáo tiến độ theo quy định của giáo viên hướng dẫn

 

4. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm

- Đóng gói sản phẩm theo hướng dẫn

- Nộp bản mềm cho giáo viên hướng dẫn và nộp bản cứng về khoa trước ngày 28/12/2019

 

5. Bảo vệ

- Thời gian bảo vệ: mỗi nhóm <= 20 phút, bao gồm: 10 phút báo cáo + 5 phút demo sản phẩm, chương trình + 5 phút hỏi/đáp

- Danh sách hội đồng bảo vệ