3 object(s)

STT

Tên đề tài

Mục tiêu

Nội dung

Yêu cầu

1

Nghiên cứu, tích hợp và thử nghiệm mạng nơ-ron Peceptron đa tầng (MLP) vào Snort IDS

Nghiên cứu, thử nghiệm MLP trong phát hiện xâm nhập. Tích hợp và thử nghiệm MLP trong Snort.

- Tìm hiểu mô hình IDS truyền thống, mô hình IDS dựa trên học máy và mô hình kết hợp

- Tìm hiểu về MLP

- Nghiên cứu, thử nghiệm MLP trong phát hiện xâm nhập với bộ dữ liệu KDD-NLS

- Tìm hiểu, triển khai Snort. Phân tích mã nguồn và khả năng tích hợp các bộ tiền xử lý trong Snort

- Tích hợp MLP vào Snort và thử nghiệm

Có khả năng lập trình C tốt

Có kiến thức về hệ thống

2

Nghiên cứu, tích hợp kỹ thuật học máy trong xây dựng các IDS lai

 

- Nghiên cứu về các kỹ thuật học máy ứng dụng trong IDS

- Nghiên cứu các mô hình IDS

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình IDS lai kết hợp IDS truyền thống với 1 kỹ thuật học máy

- Thử nghiệm tích hợp 1 kỹ thuật học máy vào Snort

Có kiến thức hệ thống, IDS, có khả năng lập trình C tốt

3

Các kỹ thuật cải tiến hiệu năng trong IDS

 

- Tìm hiểu kiến trúc và hoạt động của các IDS

- Nghiên cứu các kỹ thuật cải tiến hiệu năng cho các IDS

- Thử nghiệm một số kỹ thuật tối ưu hiệu năng trong Snort.

Có khả năng lập trình C tốt.

4

Nghiên cứu hệ thống Elearning, xây dựng ứng dụng thi trực tuyến

Nghiên cứu một hệ thống elearning open source (ví dụ: Moodle). Xây dựng, tích hợp và triển khai thử nghiệm hệ thống thi trực tuyến

- Nghiên cứu mô hình hệ thống Elearning

- Triển khai một hệ thống Elearning open source (Moodle)

- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu câu hỏi

- Xây dựng, tích hợp  ứng dụng thi trực tuyến

Có khả năng lập trình Web (PHP/ ASP.Net/ Java)

5

Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống VNP dựa trên OpenSwan

 

- Nghiên cứu về mô hình VPN ở các tầng khác nhau trong mô hình TCP/IP

- Tìm hiểu, triển khai thử nghiệm hệ thống VNP nguồn mở Openswan

- Phân tích mã và khả năng tùy biến của hệ thống; tái biên dịch và triển khai.

Có kiến thức về VNP, có khả năng lập trình C

 

Nghiên cứu phát triển game android dựa trên thư viện open source như GameSalad, Corona SDK, …

Nghiên cứu phát triển game trên hệ điều hành android dựa trên thư viện open source

- Nghiên cứu một số thư viện nguồn mở cho phát triển game android như GameSalad, Corona SDK, …

- Xây dựng một ứng dụng game trên môi trường android

- Triển khai thử nghiệm ứng dụng

Có khả năng lập trình C, lập trình hướng đối tượng

 

Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống phát hiện xâm nhập mạng không dây dựa trên Kismet

 

- Nghiên cứu các kiểu tấn công và các kỹ thuật phát hiện xâm nhập trong mạng không dây

- Nghiên cứu mô hình và hoạt động của các IDS không dây

- Triển khai và thử nghiệm IDS không dây dựa trên Kismet (www.kismetwireless.net)

Có kiến thức về mạng máy tính và IDS

 

Nghiên cứu các kỹ thuật thu thập, phân tích và chuyển đổi bộ dữ liệu truyền thống sang bộ dữ liệu học máy cho IDS

 

- Tìm hiểu các mô hình và kỹ thuật thu thập dữ liệu

- Tìm hiểu về các bộ dữ liệu trong các IDS truyền thống

- Tìm hiểu về các bộ dữ liệu học máy (KDD 99, KDD NLS, v.v.)

- Nghiên cứu và thử nghiệm các chuyển đổi

- Triển khai hệ thống thử nghiệm thu thập và chuyển đổi dữ liệu

Sinh viên có kiến thức về hệ thống, có hiểu biết về IDS