Khoa liên kết với Viện quản trị và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam để đào tạo chứng chỉ CNTT và cung cấp nguồn kỹ sư phần mềm đặc biệt là phần mềm nhúng và di động cho thị trường Nhật Bản.

Danh sách các chứng chỉ cụ thể:

  • Chứng chỉ kỹ sư CNTT của Nhật Bản: FE
  • Chứng chỉ chuyên gia phát triển phần mềm Android
  • Chứng chỉ chuyên gia phát triển phần mềm WindowsPhone
  • Chứng chỉ chuyên gia phát triển phần mềm iOS
  • Chứng chỉ chuyên gia lập trình Java
  • Chứng chỉ chuyên gia lập trình .NET
  • Chứng chỉ chuyên gia lập trình hệ thống nhúng (lõi ARM, AVR, v.v.)