1. N.N. Tuan, P.V.Huong, L.B. Cuong, L.T.H. Van and L.D.Thuan (2015), “A New Method of Virus Detection Based on Maximum Entropy Model”, Proceedings of International Conference on Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences (MCO 2015), Metz, France, May 2015 (ISI)
  2. P.V. Huong, N.N. Binh (2012), “An Approach to Design Embedded Systems by Multi-objective Optimization”, Proceedings of the 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communication (IEEE ATC 2012), Hanoi, pp. 165-169 (in IEEE Xplore, ISBN: 978-1-4673-4350-3, ISSN: 2162-1020, IEEE Catalog Number: CFB12ATC-PRT).
  3. P.V. Huong, B.N. Hai and N.N. Binh (2014), “An Approach to Instruction Scheduling at the Processor Architecture Level for Optimizing Embedded Software”, Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communication (IEEE ATC, in IEEE Xplore), Hanoi, pp. 226-231.
  4. N.N. Binh, P.V. Huong and B.N. Hai (2015), “A new approach to embedded software optimization based on reverse engineering”, IEICE Trans. INF. & SYST, Vol.E98-D, No.6, pp. 1166-1175 (SCI indexed).
  5. P.V. Huong, N.N. Binh and P.N. Thanh (2012), “Optimizing occupied Memory of Embedded Software in the design phase”, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.28, N.3, pp. 234-244.
  6. P.V.Huong, N.N. Binh (2012), ”Design and Generating Code for Embedded Systems Based on DSL and T4”, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.28, N.4, pp. 323-332.
  7. P.V. Huong, L.B. Cuong, L.D. Thuan, L.T.H. Van, (2014), “Phương pháp mới phát hiện virus dựa trên mô hình Entropy cực đại”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 7 (FAIR'7), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, pp. 530-537.
  8. V.V. Phuc, P.V. Huong, N.N. Binh, (2014), “Tối ưu điện năng tiêu thụ của hệ thống nhúng dựa trên kỹ nghệ ngược và tái cấu hình CPU”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 7 (FAIR'7), NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, pp. 693-699.
  9. ...